شرکت هوشمند سازی ساختمان(smart home)

شرکت هوشمند سازی ساختمان(smart home) ، شرکت تلو آماده فروش،نصب،راه اندازی و ارائه خدمات انواع سیستم های BMS می باشد. مشاوره :02155401674-02155437517

سیستم “مدیریت هوشمند ساختمان” (BUILDING MANAGEMENT SYSTEM) ،سیستم اتوماسیون ساختمان (BUILDING AUTOMATION SYSTEM) و سیستم کنترل ساختمان (BUILDING CONTROL SYSTEM) ھمگی واژگانی نزدیک به ھم ھستند که برای ھوشمندسازی ساختمان بکار گرفته میشوند. ھوشمندسازی ساختمان شامل ھوشمندسازی روشناییھا، سیستمHVAC ، پردهھا و سایبانھا، آسانسورھا و پله ھای برقی، تجھیزات الکتریکی و تاسیساتی، سیستم کنترل تردد، سیستم اعلام سرقت، دوربینھای نظارتی و سیستم اعلام و اطفای حریق را شامل میشود. برخی از این سیستمھا ممکن است بطور مستقل وجود داشته باشند، اما پیاده سازی آنھا در قالب یک سیستم یکپارچه ھوشمند، علاوه بر افزایش ویژگیھا، انسجام و ھوشمندی بیشتری را به سیستم مدیریتی ساختمان میبخشد. برای فھم تفاوت بین کنترل، اتوماسیون و مدیریت ابتدا به لایه ھای مختلف سیستم ھوشمند ساختمان میپردازیم.

سطوح ھوشمندسازی ساختمان

مدیریت

لایه مدیریت که بالاترین سطح یک سیستم ھوشمند را تشکیل میدھد، توسط نرم افزارھای HMI وSCADA بطور نظارتی انجام میشود.

 اتوماسیون

امروزه فرایندھای اتوماسیونی بیشتر در موتورخانه و اتاقھای ھواساز جھت اتوماسیون بویلر،چیلر، ھواساز، پمپھای آتش نشانی و ژنراتور صورت میگیرد .

کنترل

فرایندھای کنترلی معمولا برای کنترل روشناییھا، سیستم HVAC ، اتاقھا و کنترل پرده ھا و سایبانھا مورد استفاده قرار میگیرند.

شرکت هوشمند سازی ساختمان(smart home)

نمایش یک نتیجه