مقدمه اى از علائم الكتريكى

در رابطه با تاريخچه تجهيزات ايمنى علائم الکتریکی میتوان گفت بـراى اولين بار در سال ١٨٢٥ به فـردى سوار بر اسب با پرچم قـرمز كه پيشاپيش لكـومـوتيو بخار جرج استفنسن بين ايستگاه استاكتـون و دارلينگتون در حركت بود اطلاق مى شد. قبل از اختـراع تلگراف در ايالات متحده امريكا تيرهاى ٥/١٠ مترى با فاصلـه ٤٨ كيلومتر از يكديگر در روى زمين كار گذاشته شده بودند كه در روى هر يك مأمورى مستقر بود وقتى كه قطار، ايستگاه مبـدأ را ترك مى كرد مأمور علائم پست بعدى به فاصله هر چند دقيقه يك بار از يك دوربين تلسكوپى استفاده مـى نـمـود تا پـرچم سفيد را برفراز تير پست اول رؤيت كند.

وقتى نـزديك شدن قطار به ايستگاه خويـش را تائيد مى كرد، به همـان روش ايستگاه بعدى را خبر مى كرد.

در سال ١٨٧٢ ويليام رابينسون مدار خط بسته در حالت عادى (نرمال) را اختراع نمود.

اين اختراع بعنوان نقطه عطف ،مـوجب پيشـرفت وسيع به مثابـه وسيله اى براى بهـره بردارى كارآمدتر و ايمن تر قطـارها شد بـه موازات افزايش تعداد قطار نقش«تامين كننده ايمنى حمل ونقل» به نقش مثبت تر يعنى بهره بردارى كارآمدتر تغيير يافت.(اینترلاکینگ حمل و نقل ریلی)

نقش علائم الکتریکی راه آهن

بمنظور حفظ ايمنى قطـار، ابتدا بايستى واگن يا ريل عيب و نقصى نداشته باشد.

بـعـلاوه بمنظور احتراز از بروز سوانح مثل تصادم، حفظ فاصله مناسب بين قطار قبلى و بعدى ضرورى مى باشـد.

و در مـحـورهاى يك خطه، قطار در جهت مخالـف حـركت قطار ديگرى در بين دو ايستگـاه وارد نشود.(ايـن روش را كنترل فاصلـه قطار مى گويند)

قطار يا واگن در مسير شامل سوزن، مطابق نماى سيگنال حركت مى كند.(نبايد به مسير ديگر وارد شده و يا ريل را ترك نمايد)

روش حفظ ايمنى در طول مسير شامل سوزن را كنترل مسير قطار مى گويند. تكامل تجهيزات علائم ناشى از ضرورت فن كنترل فاصله قطارها و كنترل مسير بوده است. در كنار تجهيزات علائم دستگاههاى محافظ تقاطع هم سطح بمنظور پيشگيرى از تصادم اتومبيل با قطار و مدار خط كه بعنوان تجهيزات علائم الکتریکی در كنترل سيگنال بكار برده مى شود، وجود دارد.

وظايف تجهيزات علائم(اینترلاکینگ حمل و نقل ریلی)

نقش تجهيزات علائم، حفظ ايمنى(اینترلاکینگ حمل و نقل ریلی)، وقت شناسى و سرعت در حمل و نقل راه آهن است.

بروز هر خرابى در تجهيزات ايمنى علايم ممكن است عمليات قطـار را مختل نمـوده و متعاقبا بر سرعت و زمان حمل و نقل راه آهن اثر منفى بگـذارد. اگر بدليل خرابى جدى در تجهيـزات علائم، تصادم يا خروج از خط رخ دهد حتـى امنيت حمل و نقل كه اصول اوليه كارهاى حمل و نقل است از دست مى رود. بنابراين تجهيزات ايمنى علائم بايستى از قابليت اطمينان بسيار بالائى با حداقل خرابى برخوردار باشد. اصلى وجود دارد كه مى گويد حتى اگر يك خرابى در تجهيزات ايجاد شود يا تجهيزات بطور نادرست مورد استفاده قرار گيرد، نبايد موجب خرابى جدى تر شده بلكه كار در حالت خرابى باعث حفظ جانب ايمنى گردد.

به اين اصل (خرابى با حفظ جانب ايمنىFale Safe ) يا «خرابى امن» گويند.

در رابطه با خرابى هاى عمومى مدارات الكتريكى، اشكالاتى از قبيل شكستگى و معيوب بودن كنتاكت كه بصورت مدار اتصال كوتاه يا ارتباط غلط ظاهر مى شود كم است. بنابراين مدارات رله ها و قفل كننده ها را در تجهيزات به حالت دى انرژيزه مورد استفاده قرار مى دهند تا اگر چنانچه قطعى يا اتصال معيوب رخ داده باشد جريان الكتريكـى را در مدار قطع نمايـد. طـراحى سيستم ها و اقدامـات لازم بـوسيله قفل نمـودن دستگاه هـا جهت اجتناب از بهره بردارى غلط بايستى مهيا گـردد. مدار سيگنال ها كه امروزه مورد استفاده قرار مى گيرند طورى طراحى شده اند تـا در زمان بروز اتصال كـوتاه در مدار، كنتاكت غلط يا ظاهر شدن جريـان مـخـرب از كاركردن غلط جلوگيرى نمايد.

موارد مشروح زير سيستم هاى نگهدارنده جانب ايمنى در زمان خرابى همراه با مثال هايشان مىباشد.(اینترلاکینگ حمل و نقل ریلی)

تاریخچه ای از علائم الکتریکی(اینترلاکینگ حمل و نقل ریلی)

تماس بگیرید