کیبرد یا كنترل‌كننده (controller)

به وســيله يك كنترل کننده(کیبرد دوربین مداربسته) میتوان دوربين ها و پايه گردان آنهــا را تك تك يا به صــورت گروهی كنترل نمود. کیبورد کنترلر جوی استیک دوربین های اسپید دام از تجهیزات جانبی دوربین مداربسته می باشد و برای سهولت در مدیریت و کنترل یکپارچه دوربین مداربسته PTZ  در اتاق کنترل و مانیتورینگ دوربین مداربسته استفاده می‌گردد.

از کاربردهای این کنترلرها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

دوربین مداربسته PTZ-مانیتورینگ دوربین مداربسته- کنترل یکپارچه دوربین مداربسته1. شســتی های ZOOM و IRISوFOCUS برای تنظیم تصویر دوربین

2. دســته كنترل یا شســتی های بالا، پایین، چپ و راست برای کنترل پایه پن تیلت.(TILT PAN)

3. کلیدهای انتخاب دوربین مورد نظر برای تنظیم(مانیتورینگ دوربین مداربسته)

برای ارتبــاط کنترل کننــده با دوربینهــا و پایه های متحــرک در کنترل کننده هایی که وجود دارد، از ســیم جفت به هم تابیده و پورت RS485 استفاده میشــود.

بدیهی است که دوربینها و پایه های گردان باید امکان کنترل شدن توسط سیستم ارتباطی RS485 را داشته باشند.(کنترل یکپارچه دوربین مداربسته)

4. زوم دستی دوربین مداربسته PTZ ؛

لنزهای این گونه دوربین با استفاده از موتور داخلی قابلیت زوم (بزرگنمایی) دستی و فوکوس اتوماتیک بر روی اشیا و نقاط دلخواه کاربر را دارد.

5. کنترل شدت نور دوربین گردان (متحرک) ؛

با کنترلر دوربین های اسپید دام می توان به منوی تنظیمات دوربین دسترسی پیدا نمود.(از جمله شدت نور این دوربین ها را به صورت دلخواه تنظیم نمود)

در برخــی دیگــر ازکنترل کننده ها(کیبرد دوربین مداربسته) از کابل ســه زوج برای کنترل دوربین و پایه اســتفاده می شود.

در ادامه قســمتهای مختلف يك دســتگاه کنترل کننده، یک کانال از این نوع را بررســی خواهیم کرد.

پین هــای  GND,ZOOM,FOCUS , IRISبه لنز قابل تنظیمی که روی دوربین نصب شــده است وصل میشــوند.

بقیه پین ها به همان سیمی از پایه پن تیلت وصل میشــوند که درپشــت کنترل کننده اشاره شده است.

کنترلر کننده(کیبرد دوربین مداربسته) می‌تواند با تجهیزات مختلف دوربین مدار بسته در ارتباط باشد و آنها را مدیریت کند(مانیتورینگ دوربین مداربسته)، مثلا اگر در پروژه مداربسته تعداد متعددی دوربین مداربسته PTZ نصب شده باشد و کاربران بخواهند دوربین‌ها را بچرخانند می‌توان از کیبورد کنترلر استفاده نمود(کنترل یکپارچه دوربین مداربسته). همچنین می‌توان شماره دوربین مورد نظر را انتخاب کرد تا چرخش مربوطه به آن دوربین اعمال شود.

کیبرد دوربین مداربسته

تماس بگیرید