پروتکل C-BUS در هوشمندسازی مدیریت ساختمان BMS

پروتکل C-BUS در هوشمندسازی مدیریت ساختمان BMS يك پروتكل براي اتوماسيون منازل و ساختمانهاست كه در استراليا ، نيوزلند، آسيا، خاورميانه، روسيه، آمريكا، آفريقاي جنوبي، انگلستان و بخشهاي ديگر از اروپا ، از آن استفاده ميگردد.

پروتکل C-BUS در هوشمندسازی مدیریت ساختمان BMS

C-BUS توسط شركت Clipal و در بخش سیستمهاي جامع كلیپسال (Systems Integrated Clipsal ) جهت استفاده در سیستمهاي Automation Home و كنترل روشنايي اين شركت طراحي گرديد.

امروزه درآمريكا BUS-C تحت نام تجاري D Square نیز مطرح مي باشد.

C-BUS در كنترل سیستمهاي Automation Home به خوبي سیستمهاي كنترل روشنايي اقتصادي در سیستم هاي مديريت كالن ساختمان يا همان BMS عمل مينمايد. بر خلاف پـروتكل عمومي X10 كه بادر يك سري سیگنالهاي اجباري بـر روي خطوط قدرت استفاده مينمايند، BUS-C يك كابل اختصاصي ولتاژ پايین يا يك شبكه بيسیم دوطرفه را جهت انتقال سیگنالهاي كنترل و فرامین استفاده مينمايد. اين امر اعتبار ارسال دستورات را بیشتركرده و باعث ميشود C-BUS نسبت به X10 براي ساختمانهاي بزرگ و كارهاي تجاري مناسبتر باشد.

سیستم C-BUS

پروتکل C-BUS در هوشمندسازی مدیریت ساختمان BMS ميتواند براي كنترل روشنایی وساير سیستمهاي الكتريكي ازطريق ريموت كنترل استفاده شود.

ضمناً ميتواند با يك سیستم حفاظتي، محصولات صوتي و تصويري يا ساير موارد الكتريكي در تعامل باشد.

سیستم BUS-C در دوحالت با سیم و بدون سیم در دسترس ميباشد.

درگاه (Gateway)جهت ارتباط بین شبكهاي با سیم و بدون سیم آن نیز در دسترس است.

سیستم با سیم C-BUS از يك كابل UTP Cat5 بعنوان بستر ارتباطي بهره ميبرد.

سیمكشي شبكه با كمك Cat5 در C-BUS از يك ساختار توپولوژي آزاد بهره ميبرد.

ماكزيمم طول سیم بكار رفته در C-BUS، حدود 1000 متر است.(با اين وجود اين متراژ با استفاده از Bridge در شبكه قابل افزايش است)

در يك شبكه تا حدود 100 دستگاه مختلف قابل نصب است كه اين تعداد نیز به كمك Bridge ها قابل افزايش هستند.

شبکه

حداكثر تعداد شبكه هاي C-BUS در يك نصب 255 شبكه ميباشد.

*توجه داشته باشید كه اين محدوديت اگر از يك واسط Ethernet C-Bus استفاده شود اعمال نخواهد شد.(در آن شرايط سیستم فقط محدوديت آدرسIP را خواهد داشت)

حداكثر تعداد شبكه هاي متصل شده به صورت سري به شبكه محلي از طريق Bridge هاي شبكه، 7 عدد است.(يعني استفاده از 6 عدد Bridge)

پروتکل C-BUS در هوشمندسازی مدیریت ساختمان BMS

تماس بگیرید