يك ساختمان هوشمند چگونه ساختماني مي باشد

مدت زيادي نيست كه بحث درباره موضوع ساختمان هاي هوشمند در محافل عمومي مطرح شده است. اما يك ساختمان هوشمند چگونه ساختماني است؟ يك ساختمان هوشمند بنا به تعريف انستيتو ساختمانهاي هوشمند بنايي است كه با استفاده بهينه از چند عنصر پايه: سازه و سيستم و خدمات و مديريت و روابط دروني آنها ، محيطي مناسب و داراي صرفه اقتصادي ايجاد نمايد .

ساختمان هوشمند

تعريفي كه در كشورهاي توسعه يافته درباره يك ساختمان هوشمند عنوان مي شود چنين است :

“يك ساختمان هوشمند ساختماني است كه در بردارنده محيطي پويا و مقرون به صرفه به وسيله يكپارچه كردن چهار عنصر اصلي يعني سيستمها، ساختار، سرويسها و مديريت و رابطه ميان آنها است. ”

مزاياي يك ساختمان هوشمند

مزاياي يك ساختمان هوشمند از طريق اتوماتيك كردن سيستمهای ساختمان به وجود مي آيد.(مانند گرمايش و سيستم ”HVAC“تهويه مطبوع اعلام حريق و آتشنشاني، سيستمهاي امنيتي و مديريت انرژي و روشنائي)

اگر حريقي در يك ساختمان بوقوع بپيوندند، سيستم اعلام حريق با سيستم امنيتي بصورت خودكار ارتباط برقرار ميكند.(از اين طريق قفل هاي كليه درها باز ميشوند و مردم مي توانند به راحتي از محل حريق دور شوند)

اصول يك ساختمان هوشمند

اصول يك ساختمان هوشمند مي گويد كه HVAC هواي سالم جايگزين هواي دودآلود.

هزينه واقعي يك ساختمان فقط هزينه ساخت نيست زیرا هزينه هاي راهبري و تعميرات را نيز باید اضافه كرد.

ساختمانهای هوشمند تمامي اين هزينه ها را به وسيله كنترل اتوماتيك و يكپارچه، مخابرات و سيستم مديريت كم ميكند .

در قرن بيست و يكم و تغييرات فرهنگي و تكنولوژي و همچنين تغيير نحوه ديد مردم در مورد محيط كاري و زندگي خود، چه در بخش تجاري يا صنعتي يا حتي مسكوني، نياز به محيطي كه حداكثر استفاده و حداقل هزينه را بتوان در آن تجربه كرد وجود دارد.

 

قابلیت های سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS

تماس بگیرید