ورودی خروجی های دوربین

در پشــت دوربينهــا كانكتورهايي به منظــور اتصالات دوربین مداربسته(ورودی دوربین مداربسته) به ســایر تجهیزات و كليدها بــراي تنظیمات دوربین مداربسته وجود دارد.

تعــدادي از اين كانكتورها  روي اكثر دوربينها وجود دارد و كليدهــا را كه معموال شرح ميدهيم(ورودی و خروجی دوربین مداربسته):

ورودی و خروجی دوربین مداربسته-ورودی دوربین مداربسته-تنظیمات دوربین مداربسته1. خروجي ويدئويي (out video)

ســيگنال تصوير که دامنة آن يــك ولت پيك تا پيك است از طريق اين كانكتور دريافت ميشود(ورودی و خروجی دوربین مداربسته).این خروجی به صورت فیش مادگی 2 معموال در دوربينهاي كوچك AV زرد رنگ اســت، ولي در اكثر دوربينهاي صنعتي به صورت ً يك كانكتور BNC اســت. كابل كواكسيال كه معموال براي ارتباط و سيم‌كشي اجزاي سیستم به كار ميرود، بــه يك فيش BNC وصل ميشــود و اين فيش نيز به كانكتور BNC پشــت دوربين وصــل ميگردد.برخي دوربينها بــه جاي كانكتــور BNC داراي يك جفت ترمينال پيچي براي اتصال كابــل زوج بهم تابيده اند.

2. تغذيه

به محل اتصال ولتاژ، تغذيه دوربين اســت(ورودی و خروجی دوربین مداربسته) ،كه معمولا صورت يك مادگي اســت.

ولتاژ توســط فيش آداپتور در مقادير 6يا12يا24ولت DC است تغذيه كه اكثرا به آن وصل ميشــود.(اتصالات دوربین مداربسته)

برخي از دوربينهاي صنعتي هم با ولتاژ 220 ولــت كار مي‌كنند.

محل اتصال مســتقيما تغذيه ممكن اســت به صورت ترمينال، پيچي نيز باشد.

برخی از دوربینهای تحت شبکه نیزاز طریق سیم شــبکه تغذیه میشــوند و نیازی به اتصال فیش تغذیه ندارند.(ورودی دوربین مداربسته)

3. اتصال سیم لنز (IRIS Auto)

يك كانكتورچهار پين به شكل مربع است، که سیم لنز اتوایریز به آنجا وصل میگردد.(ورودی دوربین مداربسته)

4. كليد كنترل بهره اتوماتيك (AGC)

براي تنظيم حساسيت دوربين در مكانهاي تاريك به‌كار ميرود و بعد از قرار دادن آن روی حالت on میتوان با پتانسیو متر سطح حساسیت آنرا تنظیم کرد(تنظیمات دوربین مداربسته).

5. كليد دو حالته (AL/EE)

در حالــت EE نــور تصویر اتوماتيك توســط شــاتر الكترونيكــي داخلي (ELC )تنظيم میشــود و اگر این کلیــد در حالت Al قــرار گیرد تنظيم نور توســط لنز اتوايريز انجام میشود(تنظیمات دوربین مداربسته).

6. كليد تنظيم نور زمينه (BLC )

در مــواردي كه دوربین رو به یــک منبع نور(مثال یک پنجره) باشــد ونور پسزمينة تصوير باعث تاریک دیده شدن اشــیای نزدیک شود با گذاشــتن این كليد روی حالت روشــن ميتوان كيفيت تصويــر را بهتر كرد، به شــرطي كه شــيء مورد نظر نســبت به زمينه خيلي كوچك نباشــد. در اين صورت ممكن است اين تنظيم اثر چنداني نداشته باشد.

7. كليد تعيين نوع خروجی (AL)

داراي دو حالت videoیاDC است و بر اساس نوع لنز اتوایریز روی یکی از دو حالت قرار میگیرد.

8. لامپ نشانگر تغذیه دوربین

این لامپ ،در صــورت اتصال دوربین بــه منبع تغذیه روشن میشود.

تماس بگیرید