نگهداری سیستم اعلام حریق

با توجه به وظیفه حساس و مهم سیستم اعلام حریق، باید نسبت به عملکرد صحیح و به موقع آن در هنگام بروز حریق اهمیت زیاد قائل بود و در نگهداری سیستم اعلام حریق ، احساس مسئولیت کرد. در سیستم های آدرس پذیر و هوشمند، نوع ساختمان داخلی تجهیزات ، به امر نگهداری کمک می کند و در صورت بروز اشکال آلارم های مربوط به کثیفی آشکارسازها، عمل نکردن شستی، آژیر و سایر تجهیزات، مسئول نگهداری را از وضعیت سیستم مطلع می کند. اما در سیستم های متعارف، بروز اشکال در سیستم فقط در صورت خارج شدن یک آشکارساز از مدار، پارگی خط ارتباطی و اتصال کوتاه خط باعث ایجاد آلارم می شود و کثیفی آشکارساز یا نداشتن عملکرد صحیح آن فقط با تست دوره­‌ای یا آلارم های ارسال شده بر روی تابلو کنترل مرکزی معلوم مي گردد.

خطا یا آلارم در نگهداری سیستم اعلام حریق

اصولا هر نوع اعلام حریق(به صدا در آمدن آژیر حریق) بدون وجود حریق واقعی را خطا یا آلارم می گویند. یکی از مشکلات سیستم های اتوماتیک اعلام حریق، ارسال هشدارهای اشتباه و نادرست است که دردسرساز می شود و در صورت تکرار زیاد، سیستم را تبدیل به چوپان دروغگو می کند. آلارم ها بر دو نوع اند:

الف- آلارم در اثر عوامل بیرونی :

در این نوع ‌­آلارم ها عاملی غیر از حریق باعث فعال شدن سیستم گردیده است .هر یک از عوامل ذکر شده در زیر می توانند به اعلام هشدار نادرست منجر شوند:

 1. آشپزی و پخت و پز و بخارهای ناشی از آن
 2. بخار آب و رطوبت زیاد
 3. دود سیگار
 4. گرد و غبارزیاد
 5. حشرات
 6. اسپری­​های مختلف
 7. دود ناشی از برخی فعالیت​­ها (مانند آتشبازی و جوشکاری و عملیات مشابه و غیره)
 8. دود ها ی نما یشی ما نند جلو ه ها یی که ازآنها در تئاتر استفاده می شود.
 9. دستگاههای بخور و همینطور روشنایی چون شمع یا چراغ های نفت سوز .
 10. نوسان زیاد دما
 11. جریان باد
 12. تغییر کاربری فضاها، بدون در نظر گرفتن شرایط طراحی اولیة سیستم اعلام حریق
 13. آزمایش و سرویس تجهیزات بدون غیرفعال نمودن سیستم
 14. آسیب­​های تصادفی یا مغرضانه

 ب – آلارم در اثر عملکرد اشتباه تجهیزات :

این آلارم ها بر اثر اشتباه آشکارساز یا شستی یا خود تابلو به وجود آمده است. این حالت را آلارم کاذب می گویند. عواملی همچون انتخاب نکردن نوع صحیح آشکارساز برای مکان مورد نظر ،سوختن آشکارساز، پارازیت ها و تداخل های الکترومغناطیسی  که بر اثر خاموش و روشن شدن تجهیزات هارمونیک زا مانند لامپ فلورسنت ، موبایل،یو پ ی اس (UPS)و … به وجود می آیند باعث آلارم کاذب می گردند. روشهای کاهش خطا برای کاهش هشدارهای خطا می توان به سه روش زیر عمل نمود:

کاهش حساسیت آشکارسازها :

این کارمطلقا کار درستی نیست ،مگر آنکه حساسیت آنها بیش از حد ضرورت باشد.به دو توصیه زیر نیز توجه شود:

 • به­‌کارگیری سیستم تأیید هشدار: در این سیستم، قسمت هشدار مدت زمانی را منتظر می ماند ( معمولا30 ثانیه) تا از سوی کنترل مرکزی گزارش ارسالی آشکارساز تایید شود
 • استفاده از سیستمهای پیشرفته تر مانند تجهیزات آدرسپذیر و هوشمند: نظر به حساسیت سیستم های اعلام حریق، تمامی خطا ها و آلارم های ناخواستة هر سیستم ،با توجه به نوع آلارم و زمان آن ،باید ثبت گردد تا در هنگام سرویس تجهیزات بتوان مورد اشکال را پیدا نمود وآن را رفع کرد. البته همه پانل های اعلام حریق حافظه ثبت خطاها دارند ولی به دلیل این که امکان پاک نمودن این حافظه توسط افراد ناآشنا یا قطع باتری های پشتیبان و برق تغذیه وجود دارد، بهترین گزینه ثبت این موارد است.

تست حساسیت :

آشکارسازهای حرارتی توسط حرارت کنترل و با دستگاه آزمایش حساسیت (عملکرد دمائی) تست می گردند.

در آشکارسازهای دودی نیز حساسیت ثبت شده در پشت آشکارساز توسط دستگاه تستر مخصوص آزمایش مي شود.(درصد حساسیت سه یا چهار یا پنج درصد)

تست حساسیت در هنگام نصب تجهیزات و یکسال پس از نصب و پس از آن هر چهارسال یک بار انجام می شود و بر روی آشکارس از برچسب تأیید و تاریخ ،نصب مي گردد.

بازدیدها‌ در نگهداری سیستم اعلام حریق:

در سیستمهای اعلام حریق، بازدیدهای زیر، طبق دستورالعمل مندرج درکاتالوگ دستگاه، به عمل می آید.

 • بازدید روزانه در نگهداری سیستم اعلام حریق :

ابتدا کنترل کنید که چراغ برق اصلی تابلوی مرکزی روشن باشد. همچنین هیچ چراغ دیگر یا آژیری روشن نباشد.

هر گونه اشکال را به سرویس کار مربوطه گزارش دهید و در فرم ثبت وقایع ثبت کنید

 • بازدیده ای هفتگی در نگهداری سیستم اعلام حریق:

هفتگی از تابلوی اصلی اعلام حریق بازدیدکنید و از صحت عملکرد نمایشگر، باتری و تغذیه اطمینان حاصل نمایید.

کنترل کنید که چراغ زون ها روشن می شود و بیزر داخلی کار می کند.

شستی اعلام حریق یا حس گری را فعال کنید تا اعلام حریق آزمایش شود و عملکرد آژیرها را کنترل کنید.

هر هفته یک زون مختلف و همچنین شستی یا حس گر متفاوتی را امتحان کنید، به صورتی که در یک زمان شش ماهه تمامی زونها تست گردند.

به این ترتیب به صورت دوره ای کلیه شستی ها وحسگرها را امتحان کرده اید .

همچنین دفتر ثبت آلارمها بررسی شود و در صورت فعال شدن سیستم در گذشته، علت آن بررسی و مورد اشکال پیدا و رفع عیب گردد. در مرحلة آخر، کلیه عملیات و شمارة تجهیزات سرویس شده، با توجه به حساسیت محل، نوع تردد افراد، تعداد افراد موجود، تمیز بودن ،ثبت گردد.محل این بازدید را می توان تا چهار هفته یک بار نیز انجام داد.

 • بازدید فصلی در نگهداری سیستم اعلام حریق:

گزارش های قبلی را مطالعه وکنترل کنیدکه اشکالات قبلی به صورت صحیح برطرف شده باشند.

باتری و اتصالات آن را بازدید کنید. مانند بازدید هفتگی در هر زون یک حسگر یا شستی را فعال سازید تا اعلام حریق را آزمایش کنید. برق 220 ولت را قطع نمایید و قابلیت باتری را برای تغذیة آژیرها کنترل کنید .

 • بازدیدهای شش ماهه در نگهداری سیستم اعلام حریق:

در این دوره بایدتمامی اتصالات، کابلها و سیمها تست شوند و صحت عملکرد آنها تأیید گردد. آژیرها نیز چک شوند و از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل گردد. آشکارسازهایی که در نواحی آلوده و تحت تأثیر باد قرار دارند تمیزکاری شوند و عملکرد آنها چک گردد. کلیة شستیها ضمن چک شدن برچسب تایید روی آنها نصب گردد. آژیر خارج از ساختمان، همچنین فلاشر و تمام اجزای متصل به زون تست شوند. ضمنا می توان قسمتی از آشکارسازهای متصل به هر زون را در این دوره تمیزکاری نمود.

 • بازدیدهای سالیانه در نگهداری سیستم اعلام حریق:

کلیه آشکارسازهای متصل به مدار هر پانل در یک دوره حداکثر سه ساله باید تمیزکاری شوند و از نظر عملکرد تست گردند. این سرویس می تواند در چند نوبت باشد و در عملیات شش ماهه، یک ساله یا یک سرویس سه ساله انجام پذیرد. نحوه کار به صورتی است که در طول دوره سه ساله تمام تجهیزات از قبیل آشکارساز، شستی، آژیر، فالشر، مدول های واسطه و جداکننده ها کاملا کنترل شوند.

در صورتی که محل نصب تمامی یا قسمتی از آشکارسازها آلوده باشد این زمان کاهش مي‌يابد. (اما زمان سرویس نباید افزایش یابد)

LED نشان دهنده های خارجی نیز باید در دوره سالیانه کنترل شوند.

همچنین مدارات داخلی، بردها و باتریهای پشتیبان برنامه در طول دوره سالیانه، طبق دستورالعمل سازنده تمیزکاری و چک شوند و در صورت نیاز باتری های پشتیبان تعویض گردد. باتریها بعد از حداکثر چهار سال تعویض می گردند و در صورتیکه دمای نگهداری بیش از 25 درجه سانتیگراد یا تعداد تخلیة کامل چهار بار باشد، این زمان تقلیل مي‌يابد.

نگهداری سیستم اعلام حریق

تماس بگیرید