نکات مربوط به آژیرها  و سیم کشی سیستم اعلام حریق

نکات مربوط به “آژیرها  و سیم کشی سیستم اعلام حریق” به شرح ذیل می باشد:

الف- نکات مربوط به آژیرها  

 • مشخصات صدای تمام آژیرهای نصب شده در ساختمان باید یکسان باشند.
 • حداقل شدت صدا در محل های بدون آلودگی صوتی 65دسی بل است. فقط در فضاهائی که پارازیت زیاد است باید آژیرهائی با صدای بلندتر نصب شوند.
 • صدای آژیر باید ممتد باشد. هرچند ممکن است از نظر دامنه یا فرکانس تغییر کند. این صدا باید منحصر به فرد و از صدای آژیر سرقت و غیره متمایز باشد.
 • ولتاژ کار آژیرها از 9 تا 24 ولت است، ولی اغلب با 24 ولت کار می کنند.
 • نصب یک آژیر در محل تابلوی مرکزی اعلام حریق و ِ آژیر دیگری در بیرون در خروجی اصلی الزامی است.

ب- نکات مربوط به کابل کشی

 • کابل هاي سیستم اعلام حریق باید جدا از سایر سیم ها و کابل ها سيم کشي شوند.
 • تست کابلها توسط اهم متر انجام می شود و در صورت استفاده از مگا اهم سنج(مگر) باید تمام تجهیزات، اعم از آشکارساز ، آژیر ، تابلوی کنترل مرکزی و … را از مدار باز کرد تا ولتاژ تست بالا به آنها آسیب نرساند .
 • هنگام کابل کشی نباید از مسیر زون ها انشعاب گرفت. از آژیر ها هم نباید انشعاب گرفت.
 • در انتهای مسیر زونها معمولا یک مقاومت انتهای خط که مقدارآن 8/6 کیلو اهم است، متصل می کنند تا جریان برقرار شده توسط این مقاومت در مسیر زون قطعی یا اتصال کوتاه در مسیر توسط تابلوی مرکزی قابل تشخیص باشد.

برای طراحی و اجرای یک سیستم اعلام حریق باید مراحل زیر را طی کرد:

 1. از محل بازدید به عمل آید. در غیر این صورت باید بعداز تعیین نوع سیستم (متعارف یا آدرس پذیر) نقشة سیستم اعلام حریق روی پلان ساختمان طراحي شود.
 2. نقشة ارائه شده را برای تعیین تجهیزات لازم مورد بررسی قرار می دهیم.
 3. سيم کشي اجزای مختلف مدار را بر اساس استانداردهای موجود انجام می دهیم.
 4. تجهیزات سیستم رادر محل های تعیین شده نصب می کنیم.
 5. سیستم را به طور کامل آزمایش می کنیم و سپس تحویل می دهیم

آژیرها  و سیم کشی سیستم اعلام حریق از قسمت های مهم در سیستم اعلام حریق می باشد.

نکات مربوط به آژیرها  و سیم کشی سیستم اعلام حریق

تماس بگیرید