نرم افزارهای سیستم KNX

سه مدل نرم افزار KNX وجود دارد که میتوان توسط استفاده کرد

نرم افزار سیستمی System Software(نرم افزار KNX)

این نرم افزار وظیفه پردازش اطلاعات را بر عهده دارد و به صورت دایمی بر روی ROM  ماژول ها توسط سازندگان قرار گرفته است.

نرم افزار کاربردی تجهیزات(نرم افزار KNX)

توسط سازنده قطعات و همراه با مرکز داده سازگار با ETS3 تولید می شود. کاربر بر اساس نیاز خود، نرم افزار را انتخاب، پارامترها را تنظیم و پس از آن اطلاعات را توسط ETS3 در تجهیزات بار میکند.

نرم افزار ETS(نرم افزار KNX)

یک برنامه مجتمع شده است که برای طراحی و پیادهسازی میباشد و تمامی سیستمها را ساماندهی مینماید.

KNX دارای سیستم عامل اختصاصی نیز می باشد. این سیستم عامل دارای کارایی خاص و محدود میباشد و تنها سخت افزارهای KNX را پشتیبانی میکند.

  • IP with ARP, DHCP

  • UDP for KNX net/IP

  • TCP for Object Server or Web Server

  • KNX net/IP Core Services

  • KNX net/IP Tunneling

  • KNX net/IP Routing

  • KNX Object Server

  • (HTTP (Web Server

  • (KNX Stack (Common Kernel

افزایش بهره وری انرژی با استفاده از KNX

میتوان با استفاده از استاندارد منبع باز KNX و کنترل مرکزی سیستم، میزان مصرف بر حسب Kw/h توان اکتیو، جریان، ولتاژ و سایر پارامترهای الکتریکی و مکانیکی مانند توان اکتیو، ضریب توان و فرکانس، محاسبه دبی و دمای ورودی و خروجی آب سیستمهای سرمایشی و گرمایشی HVAC را بر حسب زمان اندازه گیری کرد و از آن، در جهت کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان بهره برد. بسته به مصرف یا ارزشهای الکتریکی ساختمان بارهای مازاد بر پیک مصرف را میتوان کنترل، قطع یا مانیتور کرد تا مانع پرداخت هزینه های اضافی گردد.

با استفاده از این سیستم می توان به صورت ماهیانه برای واحدهای ساختمانی به طور مستقل با توجه به نرخ تعرفه ها، صورتحساب جداگانه صادر کرد. به طورکلی میتوان گفت این سیستم مبنای مناسبی جهت مدیریت مصرف انرژی است. با این سیستم هر واحد متناسب با میزان مصرف خود هزینه پرداخت میکند. با پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در ساختمان می توان به طور صحیح و بهینه از سیستم های روشنایی، تهویه مطبوع و تردد، در جهت کاهش هزینه های انرژی و مصرف بهینه با توجه به برنامه زمانبندی از قبل تعیین شده و یا استفاده از سیستم های مختلف در زمان حضور افراد در محل، به نحو مطلوبی بهره برد و میزان صرفه جویی انرژی را نیز مشخص کرد.

در تحقیقی که در نشریه تخصصی KNX صورت گرفته است، بیان شده است که بهره گیری و پیاده سازی استاندارد KNX به میزان قابل توجهی مصرف انرژی را در ساختمان کاهش میدهد.

نرم افزار KNX

تماس بگیرید