موتورخانه در کنترل هوشمند ساختمان

مبحث 19مقررات ملی ساختمان اشاره به استفاده از فن آوري و روش هاي نوین جهت کاهش اتلافات انرژي در ساختمان دارد. تاکنون به اغلب موارد مندرج در این مبحث ها به اندازه کافی پرداخته شده و محصولات قابل قبولی نیز در بازار کشور وجود دارد. جهت کاهش اتلافات انرژي در ساختمان تنها موردي که شاید نیازمند توجه و فرهنگ سازي باشد، موتورخانه در کنترل هوشمند ساختمان BMS است.

موتورخانه در کنترل هوشمند ساختمان BMS

پارامترهای موثر در کنترل هوشمند موتورخانه

*دماي هواي بیرون ساختمان

*اختلاف دماي آبرفت و برگشت گرمایش در یک بازه زمانی معین

*اختلاف دماي آب منبع دو جداره (آب گرم مصرفی) در یک بازه زمانی معین

*جدول زمانی پیش فرض بهره برداري ازساختمان (در ساختمانهاي اداري و تجاري)

*تنظیم دماي ترموستات دیگ (point Set)

*روشن و خاموش نمودن مشعل

*روشن و خاموش نمودن پمپ هاي سیرکولاسیون

به صورت بهینه اقدام می نماید.اینکار باعث می شود تا علاوه برکاهش مصرف انرژي بین 15 تا 45 درصد، هزینه تعمیرات تاسیسات نیز کاهش یابد.

مزایاي استفاده از سیستم مدیریت هوشمند موتورخانه

1 -جدول زمان هاي استفاده از ساختمان براساس ساعات کار و تعطیلات رسمی و با در نظر گرفتن استثنائات خاص از قبیل بخش هاي مورد بهره برداري مدیران یا پرسنل حراست و نگهبانی که عموما بیشتر از دیگر پرسنل در سازمان مستقر هستند در ابتداي دوره تعریف و به سیستم وارد خواهد شد. این کار به سیستم این اجازه را می دهد که در ساعات عدم بهره برداري، فضا بی جهت انرژي مصرف نکند.

2 -دماي داخلی فضا براساس نوع کاربري (اداري، اقامتی، کارگاهی، درمانی، آموزشی، ورزشی…) به در نظرگرفتن دماي هواي بیرون و فصل سال و طبق استانداردهاي جهانی به طور خودکار تنطیم می شود. اینکار باعث می شود از گرم کردن و سردکردن سلیقه اي فضا جلوگیري به عمل آمده و پرسنل را ملزم به استفاده از پوشش مناسب با فصل نماید.

3 -سیستم به مجرد باز شدن پنجره، سرمایش یا گرمایش را متوقف می نماید.(اینکار باعث میشود تابه آهستگی، فرهنگ نادرست تنظیم دلخواه دماي هوا در زمان کوتاه با گشودن پنجره مرتفع گردد)

4 -میزان ورود هواي تازه به فضا به طور خودکار توسط سیستم تنظیم می شود، اینکار باعث می شود تا انرژي بی مورد براي سرد و گرم کردن هواي ورودي مصرف نشود.

5 -درمدار قرارگرفتن مدارهاي موازي سرمایش و گرمایش درموتورخانه دقیقا براساس نیاز واقعی ساختمان و متناسب با فصل صورت میپذیرد.(اینکار علاوه برکاهش مصرف انرژي، باعث کاستن از هزینه هاي تعمیر ونگهداري با استفاده به هنگام از تجهیزات میگردد)

6 -این سیستم میتواند بطور دقیق ساعات کارکرد هریک از اجزاء را بررسی  و در صورت رسیدن به حد مورد سفارش سازنده براي بازبینی و تعمیرات قبل از حاد شدن مشکل مکانیکی، به واحد نگهداري اعلام نماید.

7 -این سیستم بدلیل بکار گماري خودکار اجزاي موتورخانه، خسارات ناشی از خطاي انسانی اپراتورها را به صفر کاهش میدهد.

8 -به کمک این سیستم گزارش گیري آماري دقیق از کل وقایع تاسیساتی ساختمان قابل انجام است.

سه وظیفه اولیه مورذ انتظار از موتورخانه در کنترل هوشمند ساختمان BMS

* جدول زمانی استفاده از ساختمان را ذخیره نموده و تولید سرمایش و گرمایش را بر آن اساس انجام میدهد.

*دماي داخلی را متناسب با فصل سال و به صورت استاندارد تنظیم میکند.(جلوي سرمایش یا گرمایش بیش از حد و سلیقه اي را می گیرد)

* تعداد مناسبی از گرماسازها یا سرماسازها را در مدار قرار می دهد.

موتورخانه در کنترل هوشمند ساختمان BMS

تماس بگیرید