مزایا و معایب سیستم ھوشمند بیسیم و با سیم

یکی از پارامتر ھای تعیین کننده در مورد سیستم ساختمان ھوشمند(smart home) احتیاج یا عدم احتیاج آنان به سیم کشی ویژه و مجدد ساختمان است. زیرا تعیین این پارامتر می تواند مشخص کننده ی زمان نصب، ھزینه ی نصب و امکان نصب آن بر روی ساختمان ھایی که ساخت آن به پایان رسیده است، باشد.

مزایا و معایب سیستم بیسیم و با سیم

نصب سیستم های قدیمی تر smart home در قالب محصولات نظیر محصول ساختمان ھوشمند g4 تحت پروتکل  SMART BUS و یا سایر برند ھایی که تحت پروتکل  KNX کار می کنند، در صور تی که ساختمان از مرحله ی ساخت گذر کرده باشد. نیاز به کابل کشی مجدد و ساخت یافته ی خاص خود را دارد که منجر به صرف زمان و ھزینه ی بالا خواھد شد. اما از سوی دیگر این قبیل سامانه امکان پاسخ دھی مناسبی را در دسترس کاربر قرار می دھند، به صورتی که محصولات خانه ی ھوشمندی که از پروتکل ھای آغازین بدون احتیاج به سیم کشی نظیر X10 استفاده می کردند از حیث خطاپذیری در مرتبه ای پایین تر قرار می گرفتند.

در کنار قابلیتھای دیگر خود نقیصه محصولاتی نظیر X10را برطرف کرده و میزان خطاپذیری خود را به شدت کاھش دادند.(بدون احتیاج به سیم کشی و تخریب )

از محصولاتی که از چنین پروتکل ھای نسل نویی ھمچون PLCBUS استفاده می کنند.(می توان از برند ھای خانه ی ھوشمندی ھمچون PLCBUS ،EKON نام برد)

با ارتقاء سطح کیفی و گذر از مرحله ی آزمایش به مرحله ی تجاری، این محصولات در نھایت امکان نصب بسیار سریع، کم ھزینه، بدون احتیاج به تخریب، قابل ارتقا در ھر زمان بدون کوچکترین تغییر و تخریبی در بنا و یا پک محصول و البته خطاپذیری بسیار پایین و قیمت بسیار مناسب را در اختیار کاربر قرار می دھند.

چھار عامل تعیین کننده مناسب یا نامناسب بودن محصول ساختمان ھوشمند یا SMART HOME که عبارتند از:

١ .زمان نصب

٢ .ھزینه ی نصب

٣ .قابلیت ارتقا

۴ .خطاپذیری کم تر

محصولات نسل جدیدتری نظیر PLCBUS امکان رقابت مناسب تری را در اختیار کاربر قرار خواھند داد.

ساختمان ھوشمند

تماس بگیرید