كنترل هوشمند هواساز (AHU)

هر هواساز يك منطقه از ساختمان را تحت پوشش خود دارد و يكي از وظايف آن پيش سرمايي و يا پيش گرمايش هواي تزريقي به مناطق مختلف فضاههايي است كه اين مناطق از سيستم فن كويل استفاده مي كنند و بعضي از مناطق بصورت مستقيم از هواي هواساز تغذيه مي شوندو وظيفه ديگر آن تامين هواي تازه براي فضاهاي داخلي ساختمان است كه اين مهم در قسمت  Mixer هواساز ميسر است كه در اين قسمت هماهنگي دمپرهاي ورودي هواي تازه و هواي برگشته را مي طلبد(کنترل هوشمند هواساز (AHU)). كه در اين رابطه سيستم BMS با جمع آوري اطلاعات دمائي ،رطوبتي و مقدار CO2 فضاها بهترين توازن را بين دمپرهاي  ورودي و خروجي بوجود مي آورد كه باعث استفاده بهينه از هواي برگشتي فضاها نيز مي گردد.

فن تزريق هوا در هواساز ها :

درون هر هواساز فن تعبيه شده است كه عمل دهش و يا مكش هوا را بعهده دارد.

در سيستم كنترل هوشمند هواساز ، كنترل عملكرد فن بسيار حياتي است.

اطلاعات مورد نياز با استفاده از سنسورهاي فشار هوا و سيگنالهاي الكتريكي تابلوهاي برق به سيستم BMS گزارش داد.

نحوه كنترل دما در هواساز ها :

هواساز داراي يك مبدل حرارتي است كه نقش انتقال حرارت از سيال مايع سرد و يا گرم به سيال گذرا (( هوا )) را بر عهده دارد.كه مي توان بصورت مستقيم DX و يا غير مستقيم باشد كه در هر صورت مي توان با تعبيه يك شير سه راهه به همراه يك شير برقي قابل كنترل توسط BMS به ذخيره انرژي و كاركرد بهينه دست پيدا كرد(کنترل هوشمند هواساز).

باز و بسته شدن شير عملگر بستگي به دماي منطقه هاي تحت پوشش هواساز دارد.(توسط برنامه ريزي سيستم BMS (Actuator)اينكار صورت مي گيرد)

دمپرهاي تزريق هوا :

در حالت كنترل سيستم به شيوه HVAC, VAVجهت كنترل دبي هواي تزريقي و دماي مطلوب محيط دمپرها نقش حياتي دارند(کنترل هوشمند هواساز)، اين دمپرها كارايي گوناگوني دارند ، بعنوان مثال در زمان آتش سوزي كليه دمپرها بسته مي شوند تا اكسيژن به مناطق آتش سوزي نرسد . در زمان بسته بودن كليه دمپرها ، جهت آسيب نرسيدن به موتور هواساز ، سيستم BMS موتور را خاموش مي كند. در سيستم تهويه مطبوع توسط سيستم هواساز مي توان بر روي zone هاي ورودي ((هواي تازه و هواي برگشتي zone)) خروجي از هواساز، سنسور هاي رطوبت ،دماو حتي و CO قرار داد تا بتوان از محيط هاي مختلف اطلاعات مفيدي  جهت كنترل كيفي محيط بدست آورد.

سنسورهاي ضد يخ زدگي Freezing Detector :

در شرايط سرد محيط، وجود سنسور يخ زدگي بر روي كويل ها ضروري است.(هنگام پايينتر رفتن دما از نقطه مشخص سيستم BMSفرمانهاي لازم را جهت جلوگيري از يخ زدگي كويل صادر ميكند)

کنترل هوشمند هواساز

تماس بگیرید