حالت های مختلف تابلو مرکزی سيستم اعلام حريق

حالت های مختلف تابلو مرکزی سيستم اعلام حريق برای تابلو سیستم اعلام حریق می توان سه وضعیت عادی، عیب و هشدار را در نظر گرفت

الف) وضعيت عادی تابلو مرکزی سيستم اعلام حريق

در وضعیـت عـادی همانطـور کـه در شـكل زیـر مشـاهده ميشـود قطعـه انتهـای خـط  (EOL)موجـب افـت ولتـاژی در مـدار خواهـد شـد . بطوری کـه ولتـاژ منبع تغذیـه Vs بين دو مقاومت يكسـان تقسـيم مي شـود به طوری ‌كـه ولتـاژ Vz نصـف ولتـاژ Vs خواهـد شـد. بدیهی اسـت اگر نسـبت مقاومتها به شـکل دیگـری اتفاق می افتـاد دیگـر ایـن نسـبت ولتاژ برقـرار نبود (شکل 1).

ب) وضعيـت هشـدار تابلو مرکزی سيستم اعلام حريق

در مـدار شـكل زیـر آتـش بوسـيله دتکتورهـا تشـخیص داده شـده و بـه همیـن خاطر یکـی از آنهـا عمـل کـرده و بصـورت کنتاکت بسـته در آمده اسـت با ایـن اتفـاق مقاومت انتهـای خط(EOL)عملا از مـدار خـارج شـده در نتیجـه ولتـاژ نقطه Vz متناسـب با مقاومـت R داخلـی تابلو با ولتـاژ منبع Vs نزدیـک و بـا آن برابـر خواهـد شـد. (مقاومـت داخلـی R مانع از عبـور جریان ناشـی از اتصال کوتـاه از منبع نیز خواهـد) ایـن حالـت همانطـور که گفته شـد نشـانگر وضعیت هشـدار بوده که در ایـن صورت کلیـه آژیرها عمل خواهند کرد (شکل 2).

ج) وضعيت معيوب تابلو مرکزی سيستم اعلام حريق

وجـود قطعـی در مدار به معنی صفر شـدن ولتاژ نقطه دریافتی می شود.(هشـدار دهنده هـای شـنیداری و دیـداری مربـوط بـه بـروز عیـب عمـل خواهنـد کـرد مثلا يـك زنگ بـه صدا درمي آيد)

 

د) حالت خاص (نامتعارف) تابلو مرکزی سيستم اعلام حريق

علاوه بـر سـه وضعیـت گفته شـده تأثیر حالـت نامتعارف و غلط بسـتن مـدار در شـكل زير ديده مي شـود .اين حالـت زمانـی اسـت کـه از یـک دتکتـور بـه جـاي اتصـال به دتكتـور بعـدي انشـعاب گرفته مي شـود. بـه اين سـیم کشـی غیـر متعـارف گفته مي شـود. در اين حالت مقاومـت انتهایی در مدار به حسـاب نیامـده و در نتیجه  در صورت وقوع اشـکال مثال قطع شـدگی در شـاخه انشـعابی مربوط، اين قطع شـدگي توسـط تابلوی کنترل مرکزی قابل تشـخیص نیسـت

علاوه بـر این شـرایطی عیب و هشـدار روی تابلـو علائم و دکمه هـای دیگری هـم وجود دارد.

کلید عملگر (دکمه) ها و دیودهای نوری (چراغ)های دیگر روی تابلو کنترل مرکزی عبارتند از:

-چراغهـای مـدار (زون):

در صورت بروز سـه حالت عادی و عیب و هشـدار روشـن شـده و محـل را مشـخص می کنـد.(بـوسـيله چراغ و بـا رنگ دیگـر در روی تابلـو میتوان سـه حالت بالا را از هـم تشـخیص داد)

– در برخـی از نمونه هـای تابلـو مرکـزی عیب هـای مختلـف از هـم مجزا شـده است.

برخی عیوب بوسیله چـراغ جداگانه ای مشخص می شود. ( عیب مـدار آژیـر- عیـب داخلـی تابلو-عیـب خارجی- کـم ظرفیـت بودن باتـری و…)

–  دکمه تمرین (Drill) برای قطع ارتباط بین تابلو مرکزی و مدارهای تکرار کننده؛

– دکمه راه اندازی مجدد(Reset)  : برای بازگردان سیستم به حالت عادی است؛

–  دکمه سکوت (Silence) برای قطع صدای هشدار دهنده های صوتی

تابلو مرکزی سيستم اعلام حريق

تماس بگیرید