تعاریف و مبانی کنترل سیستم هوشمند

کنترل سیستم هوشمند ساختمان BMS با بکارگیري از آخرین تکنولوژي ها در صدد آن است که شرایطی ایده آل، همراه با مصرف بهینه انرژي پدید آورد. این سیستم ها ضمن کنترل بخشهاي مختلف و ایجاد شرایط محیطی مناسب با ارائه سرویس هاي همزمان، سبب بهینه سازي مصرف انرژي، سطح کارایی و بهره وري سیستم ها و امکانات موجود می شود.

تعاریف و مبانی کنترل سیستم هوشمند ساختمان BMS

سیستم

به مجموعه اي از اجزا می گویندکه با هماهنگی یکدیگر هدفی خاص را دنبال می کنند.

اغتشاش(نویز)

هر سیگنال ناخواسته که بر عملکرد خروجی سیستم اثر نامطلوب بگذارد. اغتشاش دو نوع است:

بیرونی(از بیرون سیستم)

بطور مثال یک آنتن را در نظر بگیرید اثر باد بر روي آنتن را نویز بیرونی می گویند. و می توان بعنوان یک ورودي مدل سازي نمود

درونی

مثل نویز حرارتی. اگر بتوان از طریق محاسبات آماري آن را پیش بینی کرد برایش می توان یک جبران کننده طراحی نمود.

سیستم هاي دینامیکی

در این سیستم ها مدت زمانی طول می کشد تا خروجی به ورودي پاسخ دهد .در واقع می توان گفت این سیستم ها حافظه دارند و انرژي هم در آنها ذخیره می شود.می دانیم خازن نمی تواند تغیرات ناگهانی ولتاژ داشته باشد پس مدت زمانی طول می کشد تا خازن شارژ شده و سپس به مدار پاسخ می دهد.

تقسیم بندي سیستم هاي کنترل صنعتی سیستم هاي کنترل صنعتی به دو نوع تقسیم می شوند.

  • سرو مکانیسم

  • کنترل فرآیند

سرو مکانیسم یک سیستم کنترل فیدبک دار می باشد. خروجی این سیستم موقعیت ، سرعت یا شتاب است.که بیشتر با آنها آشنا می شویم

فرآیند

عمل یا پیشرفت طبیعی متداوم با تعدادي تغییرات تدریجی که به گونه نسبتا معینی در پی هم روي میدهند.(به نتیجه خاصی می انجامد)

سیستم کنترل فرآیند

سیستم تنظیم کننده خودکاري که خروجی متغیري نظیر دما، فشار، شار، سطح مایع دارد،سیستم کنترل فرآیند نام دارد.(کنترل فرآیند در صنعت کاربرد گسترده اي دارد)

در چنین سیستم هایی اغلب از اعمال کنترل برنامه ریزي شده نظیر کنترل دماي کوره هاي حرارتی که در آنها دماي کوره بر اساس برنامه مشخصی کنترل می شود استفاده می کنند. برنامه مشخص مثلا” می تواند به این صورت باشد که دماي کوره در مدت مفروضی تا دماي مشخصی افزایش یابد و سپس در مدت مفروض دیگري کاهش یابد و به دماي مشخص دیگري برسد. در این نوع کنترل با برنامه نقطه مقرر, یا از پیش تعیین شده, بر اساس جدول زمانی معینی تغییر می کند. و کار کنترل کننده حفظ دماي کوره در نزدیکی نقطه مقرر متغیر است. سیستم هاي کنترل فرآیند به دو صورت می باشد: .

سیستم هاي کنترل بسته اي CONTROL BATCH

عملیات پردازش به صورت مرحله به مرحله به بسته هاي مواد انجام می شود. مانند رب گوجه فرنگی

 سیستم هاي کنترل  پیوسته CONTINUOS CONTROL

عملیات پردازش بطور پیوسته بر مواد انجام می گیرد.

در کنترل سیستم هوشمند ساختمان BMS می توان بر هماهنگی و کارایی دستگاههاي مرتبط با سیستم گرمایش ساختمان همچون بویلرها و پمپهاي مربوطه و فن کویلها و هوا ساز ها و در یک زمان واحد ، کار نظارت را انجام داده تا بهترین بازده را از سیستم بدست آوریم .

این روش جهت فضاهایی است که تعداد فن کویل بیش از یک دستگاه می باشد.(که در صورت نیاز به تعمیر دیگر فن کویل ها جبران بار حرارتی محیط را انجام می دهند)

با این برنامه ریزي امکان آن بوجود می آید که:

  • در مصرف انرژي تا 30 %صرفه جوئی شود
  • هزینه هاي نگهداري تجهیزات مکانیکی ساختمان کاهش می یابد
  • استهلاك دستگاهها تا حد بسیار زیادي کاهش یابد
  • دمایی مطلوب بدون نیاز به کنترل لحظه اي و حتی مستقل از فصول در تمام طول سال ایجاد گردد
  • امکان تعامل سیستم با دیگر زیرسیستم هاي ساختمان مانند کنترل روشنایی، اعلام حریق و غیره وجود داشته باشد، تمام تجهیزات از راه دور توسط شبکه جهانی اینترنت قابل کنترل باشند ( Web (base
  • خرابی تجهیزات مکانیک بلافاصله پس از وقوع و اعلام سریع آن توسط فکس، پست الکترونیکی (Mail-E ،(آلارم، تلفن و دیگر روشهاي ممکن جهت رفع سریع آن صورت پذیرد.

کنترل سیستم هوشمند ساختمان BMS

تماس بگیرید