تاریخچه ای از سلول های خورشیدی

در کل نیاز انسان به انرژی خورشیدی غیر قابل انکار است. نور خورشید باعث رشد همگی گیاهان شده و آب تازه برای گیاهان و بقایای انسان تولید میکند. علاوه بر آن به عنوان منبع گرمازا در زندگی مردم هزاره اول بوده و آزمایشات جدی برای استفاده از آن برای تولید انرژی به طور ویژه در قرن هیجدهم شروع شد.(سلول خورشیدی)

تاریخچه ای از سلول های خورشیدی

در سال 1774 ژرف پریستلی روی اکسید جیوه مطالعه کرد نتیجه آن یک گاز بود که به روشنی یک شمع میسوخت این آزمایش منجر به کشف اکسیژن گشت یک قرن بعد یک دستگاه تقطیر نسبتا خورشیدی در شمال صحرای شیلی نصب شد این دستگاه زمینی به مساحت 4800 متر مربع را در برگرفته بود و شامل سقفهای شیشه ای تخت شیبی بود که اشعه خورشید از آب زیر سقفها عبور میکرد آب بخار شده در زیر شیشه ای که از آن عبور میکند و سرد کننده بود کندانس میشد و در کانالها جمع میشد. دستگاه در هر روز در حدود 25 متر مکعب آب تقطیر شده تولید میکرد و در یک معدن نیترات استفاده میشد دستگاه 40 سال کار کرد یعنی تا وقتی که معدن تمام شد.

تبدیل انرژی خورشیدی به مکانیکی

تبدیل انرژی خورشیدی به مکانیکی برای اولین بار در نمایشگاهی در پاریس در سال 1878 ساخته شد.

هنگامی که نور خورشید بر روی یک بویلر که بخار تولید میکرد متمرکز شده بود و یک موتور بخار کوچک را تغذیه میکرد.(آن یک دستگاه چاپ را به راه میانداخت شرح داده شد)

روند تکامل

در سال 1901 یک مبدل بزرگتر 6 متر مربع به فرم یک مخروط ناقص برای یک موتور hp4.5 بخار تولید میکرد در سالهای 1907 و 1911 نزدیک فیالدلفیا، اف شامن موتورهای بخار خورشیدی در چندین اسب بخار ساخت که برای پمپاژ آب به کار میرفت. در سال 1913 شامن با همکاری سی. وی. بویز یک موتور بخار خورشیدی بزرگتر با قدرت 50 hpساخت که بسیار بلند بود و اشعه خورشید را به یک لوله که در مرکز آن بود فوکوس میکرد (با نسبت 4-5) موتور، آب نیل نزدیک کایرو را برای آبیاری پمپ میکرد چهار سیستم توضیح داده شده در بالا در شکل زیر نمایش داده شده اند.

دستگاهی توسط جی. ای. هرینگتون در سال 1915 در نیو مکزیکو ساخته شد.(در تلاشهای بعدی برای تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی(سلول خورشیدی))

نور خورشید بر روی یک بویلر متمرکز میشد که یک موتور بخار را به حرکت درمیاورد.(آب را به داخل یک تانک که در ارتفاع 6متری قرار داشت و 19متر مکعب حجم داشت هدایت میکرد)

آب ذخیره شده بسمت پایین حرکت میکرد که یک موتور را بچرخاند و آن متصل به یک ژنراتور بود.(چند لامپ کوچک در یک معدن کوچک را تغذیه میکرد)

سلول خورشیدی

تماس بگیرید