برآورد هزینه سیستم های برق خورشیدی

بالا بودن هزینه سرمایه گذاری اولیه در سیستم های برق خورشیدی (فتوولتائیک) مهم ترین مسئله بر سر راه توسعه و ترویج آن می باشد. حمایت های دولتی و سیاست های تشویقی، توجه به امر تحقیق و توسعه زیرساخت ها و… از جمله فعالیت هایی است که در کشور های پیشرو در رشد این صنعت، توسعه و ترویج بازار آن موثر بوده و راه گشای مفیدی در این خصوص خواهد بود.

هزینه سیستم های برق خورشیدی

تولید هر کیلو وات برق از انرژی خورشیدی (برق خورشیدی)در کشور 500 تا 1900 ریال، برآورد شده است.

در حال حاضر تنها یک ژنراتور خورشیدی با ظرفیت 250 کیلووات در شیراز وجود دارد.

همچنین استان های تهران و فارس دارای نیروگاه های فتوولتائیک با ظرفیت 2 مگاوات هستند.(دو کارخانه در حال ساخت با همین منظور در طالقان و شیراز وجود دارند)

بر پایه گزارشات پروژه بازنگری زیست محیطی انرژی در ایران سایر روش های تولید انرژی در کشور کمتر از 200 ریال برای هر کیلو وات هزینه در بردارد. اما به رغم پتانسیل بالایی که هزینه تولید انرژی از این راه دارد باز هم تولید انرژی از خورشید برای مناطق دور از دسترس که از جمعیت اندکی برخوردار هستند می تواند یک گزینه موثر باشد.

ظرفیت انرژی خورشیدی نصب شده در جهان

حدود 30 گیگاوات از ظرفیت فتوولتائیک جدید در سراسر جهان در سال 2014 عملیاتی شده است.(با افزایش 74 درصدی در کل دنیا به میزان 70 گیگاوات رسیده است)

نصب و راه اندازی واقعی در طول سال 2014  نزدیک به 25 گیگاوات بوده است.

چرا که بعضی از ظرفیت های متصل شده به شبکه در سال 2012 نصب شده بوده اند.

کشورهای پیشرو در بیشترین ظرفیت نصب شده تا انتهای سال 2015 آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا و آمریکا بوده اند.

بار دیگر اتحادیه اروپا به خاطر وجود کشورهای آلمان و ایتالیا بازار سیستمهای فتوولتائیک را در دست خود گرفت.

این دو کشور با هم % 57  از ظرفیت عملیاتی جدید را در سال 2014 به خود اختصاص دادند. اتحادیه اروپا تقریبا 17 گیگاوات ظرفیت نصب شده داشته و نزدیک به 22 گیگاوات ظرفیت را متصل به شبکه نموده است. مجموع ظرفیت نصب شده سیستم های فتوولتائیک تا انتهای سال 2014 در اتحادیه اروپا 51 گیگاوات بوده که این میزان در حدود سه چهارم از کل ظرفیت نصب شده جهانی می باشد. این میزان تقاضای برق بیش از 15 میلیون خانوار اروپایی را پاسخگو خواهد بود. در کشور آلمان کل ظرفیت نصب شده به میزان 24.8 گیگاوات رسیده که میزان % 3.1 از برق تولیدی کشور آلمان را به خود اختصاص میدهد(در سال 2014 این میزان 1.9 بوده است.)

ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در ایران

بر اساس برنامه پنجم توسعه باید تا پایان برنامه به میزان 2.5 مگاوات سامانه های فتوولتائیک(برق خورشیدی) در کشور نصب شود ولی تاکنون بیش از 2500 کیلووات سامانه های فتوولتائیک در کشور نصب و راه اندازی شده است.

برآورد هزینه سیستم های برق خورشیدی

تماس بگیرید