انواع مدارراه

“انواع مدارراه” از نظر نوع جريان الكتريكي به “مدارراه فرکانسی”،”مدارراه ایمپالسی”،”مدارراه جریان متناوب”،”مدارراه جریان مستقیم” تقسيم بندي مي شوند.

مدارراه جریان متناوب-مدارراه جریان مستقیم

مدارراه با جريان مستقيم (DC Track Circuits)

در مدار راه جريان مستقيم نوع بسته، با توجه به ساختار مدار راه، علاوه بر حضور قطار عوامل ذيل نيز ميتوانند موجب بي انرژي شدن رله و در نتيجه اشغال شدن بلاك از نظر سيستم اينترلاكينگ شوند:

باز شدن اتصال ريلها و تجهيزات مدارراه

خراب شدن منبع تغذيه

باز شدن يا شكستن اتصالات ريل به ريل باندها

شكستن ريلها

پاره و جدا شدن اتصالات ريل به ريل در دو سر مدار راه.

در چنين شرايطي، به منظور تامين ايمني، تا زمان رفع خرابي سيستم، از ورود قطار به مدار جلوگيري به عمل مي آيد. از مشكلات مدار راه باز نيز ايناست كه شكستگي يا باز شدن اتصالات، توسط مدار راه آشكار نخواهدشد. به همين دليل اين نوع مدار فقط براي منظورهاي خاص و در مواقعي كه خرابي آن به وضعيت غير امن منجر نمي شود، استفاده ميگردد. بعنوان مثال نظارت بر آزاد بودن بلاك و نزديك شدن قطار براي سيگنال احضار چنين است.به علت محدوديتهاي فوق، مدار راههاي باز كه همگي از نوع مدارراه جریان مستقیم (مدارراه DC) هستند كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد

مدارراه با جريان متناوب  (AC Track Circuits)

مدارراه جريان متناوب (مدارراه AC) ،با فركانس كم معمولاً در مواقعي كه مدارراه جریان مستقیم(مدارراه DC) نتواند كار كند، مانند خطوط الكتريكي با تركشن  DC  مورد استفاده قرار ميگيرند و در دو نوع تك ريل و دو ريل ساخته ميشوند. در مدارراه جریان متناوب(مدارراه AC) نيز، مانند نوع مدارراه جریان مستقیم (مدارراه DC) مدارهاي مجاور بطور متناوب با اختلاف فاز نسبت به يكديگر نصب ميگردند. در اين حالت خرابي يكي از عايقهاي ريل بين دو بلاك موجب اتصال دو منبع تغذيه با فاز مخالف شده و ولتاژ مؤثر حاصله، جهت انرژيدار نمودن هيچكدام از رله هاي دو مدار مجاور كفايت نخواهد كرد.

مدرراه ایمپالسی الكترونيك (Impulse Track Circuit)

مدرراه ایمپالسی با توجه به اثرات مقاومت بالاست و طبيعت ناپايدار آن محدوديتهايي را در استفاده از مدارراه جریان متناوب (AC) و مدارراه جریان مستقیم(DC)  ايجاد مي نمايد مورد استفاده قرار میگیرد.

به عنوان مثال نشت زياد جريان در شرايط عدم تميزي بالاست و همچنين زهكشي نامناسب.(عملكرد آنها را غيرقابل اعتماد مينمايد)

علاوه براين زنگ زدگي ريلها در خطوطي كه به ندرت استفاده ميشوند شانتينگ مدار راه را دچار مشكل ميسازد.

مشكلات گوناگون اين نوع مدار راهها با ابداع مدارراه ايمپالسي و جايگزيني تدريجي آنها را فراهم آورده است.

اين، نوع از مدارراه ميتواند درهر شرايطي و براي هرنوع سيستم تركشن از جمله بخار، ديزل DCياACاستفاده شود.

مدارراه فركانس صوتي (Audio Frequency Track Circuit)

در انواع مدارراه معمولاً DC و AC مدارراههاي مجاور توسط عايقهاي الكتريكي از يكديگر ايزوله ميشوند.

اين اتصالات نياز  به صرف هزينه هاي قابل توجهي جهت بازرسي پيوسته و تعمير و نگهداري دارند.

به همين دليل مدار راههاي بدون اتصال (Joint less)از مقبوليت خوبي برخوردار شده اند(مدارراه فرکانسی).

مدارراه فرکانسی صوتي از انواع بدون اتصال مدار راه مي باشند كه بطور خاص جهت تامين ايمني مورد نياز در خطوط الكتريكي AC و DCطراحي شده اند كه بتوانند در محيطهاي پرتداخل الكتريكي، تحت تأُثير سيگنالهاي منبع تغذيه سيستم تراكشن، بطور صحيح عمل كنند. هنگام استفاده از مدارراه فرکانسی، شرايط ذيل بايد جهت تشخيص آزاد بودن تراک تامين شوند:

۱- تطابق فرکانس دريافتي با فرکانس تعريف شده تراک

۲- داشتن انرژي قابل قبول براي سيگنال دريافتي

۳- تطبيق کد دريافتي با کد مشخصه تراک در صورت عدم تأمين هر يک از سه شرط فوق و يا در صورت ايجاد هرگونه اشکال در سيستم، بلافاصله اعلام آزاد بودن تراک نقضگرديده و تراک اشغال اعلام ميگردد.

مدارراه فرکانسی-مدارراه ایمپالسی

عوامل تعيين كننده در انتخاب هر يک از انواع مدار راههاي مذکور عبارتند از:

طول مورد نظر براي مدار راه، وضعيت و شرايط بالاست، نوع سيستم تراكشن، اتصالي يا جوشي بودن ريل و اينكه ايزولاسيون ميتواند در ريلهاي جوشي نصب گردد يا خير، نوع منبع تغذيه در دسترس در طول خط، ميزان هزينه موردنظر.

انواع مدارراه-مدرراه ایمپالسی

انواع مدارراه

تماس بگیرید