انواع لنز دوربین مداربسته

عدسی های موجود در فواصل ‌كانوني 2.5 ـ 2.8ـ 3.5 ـ 4 ـ 6ـ 8ـ 12 ـ 16ـ 25 ـ 35 ـ 50ـ 75  ميليمتر ســاخته شــده اند. هــر چه فاصله كانوني عدسی یک لنز بيشتر باشد، بزرگنمايي این لنز اشيای دور را آن بيشــتر است(لنز تله Tele) نزديك‌تر و بهتر نشــان ميدهــد، ولي در عوض زاويه ديــد كمتري ارائه مي‌كند.

برعكس هر چه فاصله كانوني لنزي كوچك‌تر باشــد (لنز واید Wide) تصاوير نزديك را بهتر نشان ميدهد و زاويه ديد آن بيشتر است. برای مثال فاصله كانوني عدسي چشم انســان 17mm  و زاويه ديد آن 30 درجه است در حالي كه يك لنز با فاصلة كانوني 4mm زاويه ديد 62 درجه دارد وظيفه تعيين مقدار نور دریچه عبور نور(ایریز IRIS) عبوري از لنز به داخل دوربین را برعهده دارد. در محیط هــای تاریک باید روزنه عبور نور بزرگتر باشد تا نور بيشــتري به داخل دوربین عبوركند و در محیط های روشن برای جلوگیری از سفید شــدن تصویر باید دریچه کوچک شــود تا نور كمتري عبوركند.

اندازه ایریز لنز با عباراتي نظير  …  بيان مي شــود و هرچــه عدد ایریز  بزرگتر باشد نشان دهنده گشادتر بودن دریچه است. بر روی دوربینهای صنعتی امکان تعویض لنز وجود دارد. قسمت ته لنز به صورت پیچی است، که با قراردادن و پیچاندن آن روی قسمت مربوطه در دوربیــن، آنرا روی دوربین محکم می کنیم. درایــن نمودار تقســیم بندی انواع لنز دوربین مداربسته(لنز ثابت دوربین مداربسته و لنز قابل تنظیم دوربین مداربسته) را میبینید.

لنز قابل تنظیم و لنز ثابت دوربین مداربسته

توضیحاتی مربوط به انواع لنز دوربین مداربسته :

 لنز ثابت دوربین مداربسته (fix)

این لنزها دارای فاصلــه کانونی ثابت وغیر قابل  در فواصل كانوني تنظیم اند. لنزهاي ثابت معموال 2.5-3.5– 4 میلیمتــری بر روی دوربین های ساده و ارزان قیمت نصب می شوند. لنزهاي ثابت داراي روزنــه ایریز ثابت انــد و در صورت تغيير مقدار نــوری كه در محيط وجــود دارد كيفيت تصوير در محدودة توانایی شــاتر داخلی دوربین تغيير خواهد کرد. لذا اســتفاده از لنز ثابت دوربین مداربسته در فضاهاي داخلي و در محل هاي با نور ثابت و بدون تغييرات زياد نور مناسب است.

لنز قابل تنظیم دوربین مداربسته

در ایــن نوع لنزها امکان تغییر مکان عدســی و دریچه نور وجود دارد.انواع لنز دوربین مداربسته این نوع(لنز قابل تنظیم) به شــرح زیر است:

الف) لنزهای با امکان تغییر فاصلةعدسی (lens Varifocal)

در این لنزها از دو عدد عدســی اســتفاده شده اســت.

برای تنظیم، ابتداباید پیچ محکم کنندة عدسیهای روی لنز را شل کرد و بعد از چرخاندن قسمت مربوطه و بهدست آوردن تصویر مطلوب دوباره پیچ را محکم میکنند تا تنظیم انجام شده به هم نخورد.

در بعضی از لنزها فقط عدســی جلو قابل تنظیم اســت و میتوان وضوح تصویــر را تنظیم کرد.(این کار با چرخاندن قســمت جلــوی لنز انجام میشود)

ب) لنزهای بــا امکان تنظیم دریچه نوربه طور دستی ( IRIS MANUAL )

بــه لنزهایی که بتوان به صورت دســتی دریچة عبــور نــور را درآنها تنظیم کرد ایریز دســتی میگویند .

ج) لنزهای قابل تنظیم اتوماتیک(AUTOIRIS)

لنزهایی که دریچه نــور در آنها به طورخودکار (اتوماتیک) تنظیم میشود لنز اتوایریزنامیده می شوند.

تنظيم دریچه نور در اين لنزها، با توجه به مقدار نور محيط ، اتوماتيك انجام ميگيرد.

این لنزها دارای دو نوع دی ســی درایو و ویدئو درایو هستند.(هنگام بستن لنز روی دوربین باید کلید مربوط به آنرا در پشت دوربین تنظیم کرد)

لنزهاي اتوايريز توسط كابل چهارسيم لنز بــه محل اتصال مخصوصی كه در پشــت يا بغل دوربين وجود دارد وصل ميشوند.

د) لنزهای سیاه قابل تنظیم

ایــن لنزها عموما به لنزهای زوم معروف اند.

در لنزهای زوم امكان تنظیم عدســی(زوم) توسط دستگاه  کنترل کننده یا ضبط کننــده یا رایانه وجــود دارد.(بعد از زوم کــردن وضوح تصویر (فوکوس) اتوماتيك توســط خــود لنز تنظیم می شــود)

در این لنزها امکان تنظیم دریچه نور نیز توســط دستگاه وجود دارد.

انواع لنز دوربین مداربسته

تماس بگیرید