انواع سیستمهای اعلام حریق

سیستم اعلام حریق از جنبه های مختلفی ،که در زیر به آنها اشاره می شود،تقسیم بندی می شوند: از نظر حفاظتی سیســتم های اعلام حریق به دو دســته تقسیم می شوند:

الف:حفاظت جان اشخاص

ب: حفاظت از اموال

اکثر سیستم ها طوری طراحی می شوند که هر دو هدف را تأمین می کنند. از نظرنحوه اطلاع رسانی این سیستم ها به دو نوع انفرادی و مرکزی تقسیم می شوند:

سیســتم اعلام حریق انفرادی :

منظور از سیستم اعلام حریق انفرادی سيســتمی اســت که وقوع آتش را در محــل آن حــس می کند.(در همــان محل با لامپ چشمک زن و صدای آژیربه اعلام حریق می پردازد)

سیستم اعلام حریق مرکزی :

دراین سیستمها در همــان لحظات اولیــه حریق، محل آن شناســایی و اطلاعات به تابلوی کنترل مرکزی ارسال می گردد و توسط آژیر، ســاکنین از بروزحریق مطلع می شوند. همچنين به وسیله تلفن به مرکز آتش نشانی خبر داده می شود. در این نوع از سیستمهای اعلام حریق، قسمتهایی از ساختمان جهت نصب آشکارسازها و شستیها در نظر گرفته می شود  و سیستم اصلی در یک محل مشخص و کاملا در دسترس نصب می گردد ،به طوری که در صورت وقوع آتش سوزی در محل یکی از آشکارسازها سیستم اعلام حریق به صدا می آیــد و محل آن را از طریق لامپی که روی دســتگاه مرکزی روشن می شود،اعلام می کند. سیســتم های اعلام حریق مرکزی به دو دســته تقسیم می شوند:

سیستمهای دســتی :

در سیستم های دستی، شستی اعلام حریق تنها وســیله اعلام حریق است.

در واقع کار تشخیص حریق در این گونه سیستم ها، فقط به انسان سپرده شده اســت.(در مکان هایی که انسان حضور ندارد،کاربردی نخواهد داشت)

 سیستمهای اتوماتیک :

این سیستم ها، برخالف سیستم های دستی، وابســتگی کمتری به تشخیص انسان دارند بــه صــدا درآوردن آژیرهــای خطر، روشــن نمودن تابلوهای خروج اضطــراری ، تماس خودکار با آتش نشــانی محلی ، فعال سازی سیســتم اطفای حریق خــودکار ، قفل کردن یــا از حالت قفل خارج کردن درهای محل هــای مختلف (ماننــد درخروجیهای اضطــراری) همگــی از مواردی اســت که توســط سیســتم های اعلام حریق اتوماتیک انجام می شــود.

سیســتم های اتوماتیــک نیــز دارای دو نــوع اند:

متعارف: (Conventional)

درسیســتمهاي متعارف مســیرهای سيم کشي به صورت شــعاعی یا خطی (رادیال) اســت وکلیــه تجهیزات( آشکارســازهاو شستیها) یک منطقه از محل تحت پوشش سیستم اعلام حریق به وسیله دوسیم به هم وصل می شوند و سپس به تابلوی کنترل مرکزی متصل می گردند.در صورت بروز حریق، علاوه بر روشــن شدن لامپ های منطقه آتش ســوزی، آژیرهــای تابلوی مرکزی نیز به صدا در می آیند.شــمای کلی کابل کشی تجهیــزات یک نمونــه از این سیســتم ها را در شکل زیر می بینید.

سیستم اعلام حریق-سیستم اطفا حریق

سیستم اعلام حریق متعارف

◄آدرس پذیر: (addressable)

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر، نوع جدیدتر سیستم های اعلام حریق است.(علاوه برداشتن رفتار هوشمندانه در کشــف حریق ، دارای سرعت بالا در اطلاع رسانی پس از کشف حریق اســت)

در این نوع سیستمها تابلوی کنترل جهت کنترل آشکارسازها، مرکزی از یک یا چند حلقه شستیها و زنگها استفاده میکند.

به هر قطعه یک شماره خاص (آدرس)اختصاص می یابد و سیســتم بدون نیاز به سيم کشي مجزا برای هر قطعه، محل قرارگیری آنها را به خوبی از روی آدرس ها می شناسد. می توان تا 128 قطعه را بــر روی یک حلقه کنترل کرد. لذا دراین سیســتم ها، علاوه براین که می توان منطقه ای را که در آن حریق عنصری که اتفاق افتاده است تشخیص داد می توان دقیقا حریق را تشــخیص داده اســت معین کرد و محل دقیق حریق را مشخص نمود همچنین می توان خبردهنده هایی را که مربوط به آن محل است فعال نمود.

سيم کشي بین تجهیزات توسط 4 سیم (2سیم برای تغذیه و 2 سیم برای انتقال اطلاعات ) انجام میشود.

انواع سیستم اعلام حریق-انواع سیستم اطفا حریق

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

انواع سیستم اعلام حریق

تماس بگیرید