انواع تابلو کنترل مرکزی(Fire Alarm Control Panel)

اصلی ترین و مهمترین قسمت سیستم اعلام حريق، تابلو کنترل مرکزی سیستم اعلام حریق اســت.این سیستم که وظیفه ارتباط بین شستی ها و آشکارسازها و وسایل اعلام حریق مانند آژیرها و چراغ ها را بر عهده داردانواع تابلو کنترل مرکزی :

  • کنترل پنل متعارف ( Conventional )

معمولا از ۲ تا ۳۲ زون محیط را کنترل می کنند که میتوان بر روی هر زون ۲۰ الی۳۰ دتکتور یا شاسی (بسته به نوع دستگاه) نصب کرد.

طول مسیر کابل نیز می تواند تا ۲۰۰۰ متر باشد. این نوع دستگاه امکان اتصال به تکرار کننده را دارد به این ترتیب می توان از چند نقطه دستگاه را کنترل کرد.

در سیستم اعلام حریق متعارف نحوه ارتباط آشکارساز ها با تابلو کنترل مرکزی سیستم اعلام حریق به این صورت است که در مواقع بروز حریق ، تحریک آشکارساز یا فشــار شســتی اعالم حریق اتصال کوتاهی را در مدار ایجــاد می کند، وجریان مدارافزایش می یابد(نه به حدی که اتصال کوتاه کامل تلقی شودو باعث اعلام خطا گردد(. در نتيجه مركز كنترل اعلام حريق مي نمايد.

تابلو کنترل مرکزی سیستم اعلام حریق از طریق مدار الکترونیکی بعد از تشخیص حریق، رله های مربوطه را وصل میکند.(آژیرها و چراغهای اعلام خطر را به کار می انــدازد)

تابلوی مرکزی معمولا دارای امکاناتی برای تســت قسمتهای مختلف مدارنیز هست.

تابلو کنترل مرکزی سیستم اعلام حریق

  • کنترل پنل آدرس پذیر ( addressable )

این نوع کنترل پنل از یک یا چند حلقه (Loop) جهت کنترل دتکتور ها، کلیدها و زنگها استفاده می کند.

به این ترتیب که هر قطعه یک شماره خاص به خود اختصاص می دهد.(میتوان تا ۱۲۸ قطعه را بر روی یک حلقه کنترل کرد)

دستگاه های آدرس پذیر امکان کنترل تعداد زیادی زون ( محیط ) را دارا هستند.(امکان شبکه کردن چند دستگاه با یکدیگر وجود دارد)

در خیلی از موارد این دستگاه ها مجهز به چاپگر می باشند و امکان چاپ گزارش از عملکرد و تنظیمات دستگاه وجود دارد.

برای انتخاب تابلوی کنترل مرکزی اعالم حریق باید موارد زیر را در نظر گرفت:

 الف-اندازة ساختمان (مساحت و تعداد طبقات)

 ب- کاربری ساختمان(مسکونی،اداری یا صنعتی )

ج- تعداد زونها

د- نوع سیستم طراحی شده ( متعارف یاآدرس پذیر)

تماس بگیرید