انتخاب دتكتور

در انتخاب دتكتور اعلام حریق براي استفاده در محل خاص، به دليل اينكه دتكتور بايد فرق بين آتش و آتش‌سوزي و شرايط معمولي را تشخيص دهد بسيار اهميت دارد. استفادة غيرصحيح باعث بروز مشكل مي‌شود به عنوان مثال اگر محل مورد نظر يك فضاي دودي باشد حتي اگر از ارزش و حساسيت بالايي برخوردار باشد نمي‌توان از دتكتورهاي دودي استفاده كرد.

بيشتر سيستم‌ها تركيبي از دتكتورهاي دودي و حرارتي می باشد در موقع انتخاب سيستم اعلام حريق، جهت ايمني جسم و جان و جهت هشدار سريع از وقوع آتش بايد اقدام به نصب دتكتورهاي دودي به خصوص در مسيرهاي فرار، كريدورها و سالن‌هاي عبور كرد. در اطاق‌هايي كه احتمال خواب ساكنين در آن هست، بايد از دتكتورهاي نوع فتوالكتريك يا نوري استفاده شود.

در زير پيشنهاد يك شركت اطفاء حريق در مورد انتخاب دتكتور اعلام حریق در مكانهاي مختلف آمده است.

اتاق كنفرانس

دتكتور حرارتي مركب

سالن ورودي و پذيرش

دتكتور دودي حرارتي

پاركينگ

دتكتور حرارتي مركب

تأسيسات

دتكتور دودي يونيزاسيون

راهروها و پلكان

شستي اعلام حريق

آشپزخانه

دتكتور حرارتي مركب

سالن پذيرايي

دتكتور حرارتي مركب

موتورخانه

دتكتور دودي يونيزاسيون

 

محل قرارگيري و فاصله لازم جهت نصب دتكتورها

حداكثر دود و حرارت در ساختمانهاي بسته در قسمت‌هاي بالايي ساختمان جمع مي‌شوند و اين به دليل سبك تر بودن دود و حرارت از هوا می باشد، بنابراين در اين محل‌ها  بايد از دتكتورها استفاده كرد(انتخاب دتكتور اعلام حریق).

دتكتورهاي حرارتي بايد طوري نصب شوند كه فاصله سنسور آنها كه به حرارت حساس است از سقف  كمتر از mm25 و همچنين بيشتر از mm150 نباشد.

دتكتورهاي دودي بايد طوري به سقف نصب گردند كه فاصله سنسور آنها كه به دود حساس است از سقف كمتر از mm25 و همچنين بيشتر از mm600 نباشد.

اگر سقف داراي نوار گنبدي باشد، در اين صورت يك دتكتور دودي روي هر دماغه (نوك) بايد نصب شوند چون دودهاي حاصله از آتش غالباً در اين نواحي جمع مي‌شوند.

پارامترهاي زير در مورد فاصله‌گذاري و نصب دتكتورها بايد رعايت شود.

 

* حداكثر فاصلة افقي بين هر نقطه در يك ناحيه و نزديكترين دتكتور

الف: زير سقف افقي

1ـ براي دتكتورهاي حرارتي 3/5 متر (حداكثر مساحت 50 مترمربع)

2ـ براي دتكتورهاي دودي 5/7 متر (حداكثر مساحت 100 متر مربع)

ب: در راهروها با عرض كمتر از 5 متر

در اين حالت بايد نصف تفاضل، بين عرض 5 متر و عرض اصلي راهروها (سالن عبوري) را به حداكثر فاصله افقي گفته شده در بند الف اضافه كرد.

مثلاً براي راهرويي با عرض 2.5 متر داريم:  2.5m = 5 – 2.5

1.25m = 2 ÷ 2.5

لذا حداكثر فاصله براي بين دتكتورهاي دودي از نوع زير سقفي  8.75m = 1.25 + 7.5 است.

ج: در زير سقف‌هاي غيرمسطح و گنبدي شكل:

در اين حالت بايد به ازاي هر درجه شيب سقف يك درصد حداكثر فاصله افقي لازم ذكر شده در قسمت الف و حداكثر تا 25 درصد آنرا به فاصله افقي اضافه كنيم.

مثلاً براي نصب يك دتكتور دودي در دماغه (نوك) يك شيب 20 درجه داريم:

20 درصد 7.5 متر = 1.5 متر، بنابراين حداكثر فاصله در اين حالت برابر است با:

9m = 1.5 + 7.5

موانع نصب دتكتور(باتوجه به انتخاب دتكتور اعلام حریق )

در بعضي سقف‌ها موانعي مثل ستونها و نيز آهن‌ها در راه دتكتورها می باشد. در اين صورت در جايي كه احتمال عبور گاز يا دود ممكن است با مشكلاتي توسط موانع سقفي مثل تيرآهن روبرو شود كه عمق آن بيشتر از 150 ميليمتر است ولي مقدار آن از 10 درصد كل ارتفاع سقف كمتر است در اين حالت فاصلة افقي را مي‌توان تا دو برابر عمق مانع كاهش داد.

مثلاً: براي يك دتكتور دودي كه با مانع تيري به عمق 200 ميلي‌متر مواجه است، حداكثر فاصله بين دتكتورها به اين ترتيب محاسبه مي‌شود:  0.4m= 2×0.2

7.1m =7.5 – 0.4

اگر مانع سقفي مثل تير بيشتر از 10 درصد ارتفاع كل سقف باشد در اين حالت بايد طرفين اين مانع به عنوان دو ناحية جدا از هم در نظر گرفته شود.

انتخاب دتكتور اعلام حریق

تماس بگیرید