ارتباط با مدیریت

مدیریت شرکت ، ارائه خدمات با بهترین کیفیت را از ارکان اهداف استراتژیک شرکت می داند. در جهت حفظ و افزایش کیفیت و ارج نهادن به خواسته های کارفرمایان و مشتریان، ارتباط مستقیم با مدیریت شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو(temt.ir) با استفاده از فرم زیر امکان پذیر است:

شرکت توسعه ارتباط مهندسین تلو(temt.ir)

تماس بگیرید